ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

เป้าหมายและพันธกิจของทูเดย์อินชัวร์

เป้าหมายของทูเดย์อินชัวร์

วัตถุประสงค์หลักตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเครือข่ายผู้ซื้อประกันภัยของเรา คือ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันภัยเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้บริโภค กำจัดความไม่รู้และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าตัวแทนและบริษัทประกันภัย เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความโปร่งใสยุติธรรม ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ซื้อประกันภัยมีความเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจต่อรองเพื่อให้ได้การรับบริการที่เป็นธรรม ส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายสู่ธุรกิจแบบมืออาชีพ

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจของนั้นไม่จำเป็นต้องมุ่งแต่สร้างผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว เราจึงเน้นด้านการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจประกันภัยแบบสร้างสรรค์ เนื่องจากการประกันภัยนับเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นของทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้บริโภค ดังนั้นเราจึงเน้นการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับผู้ทำประกันภัย สร้างค้วามเชื่อมั่นนำไปสู่การเป็นเครือข่ายผู้ซื้อประกันภัยที่เข้มแข็ง

4 พันธกิจหลัก

เรามีความเชื่อมั่นว่าการก้าวสู่ "การเป็นเครือข่ายประกันภัยที่มีความเข้มแข็ง" นั้นต้องประกอบด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางและวิสัยทัศน์ที่กล่าวมาข้างต้น และยังต้องซื่อตรงต่อพันธสัญญาที่ให้ไว้ต่อสังคม ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของเราจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมใน 4 พันธกิจหลัก ดังนี้

Smart Customers--ให้ความรู้แก่กลุ่มลูกค้า

สร้างฐานข้อมูลความรู้ด้านประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยและกลุ่มสมาชิก เพื่อให้สามารถเลือกซื้อประกันภัยได้อย่างถูกต้องและไม่หลงเป็นเหยื่อของมิฉาชีพที่แฝงอยู่ในรูปแบบของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย

เส้นทางสู่ความสำเร็จขัันที่2

เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเพื่อให้กลุ่มสมาชิกสามารถก้าวสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยแบบมืออาชีพ โดยอาศัยหลักการตลาดแบบ MLM เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ปัจจุบันทูเดย์อินชัวร์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายสมาชิกเพื่อรองรับขยายตัวและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางสู่ความสำเร็จขัันที่3

พัฒนาความสามารถของบุคคลากรและระบบงานสารสนเทศด้านการประกันภัยเพื่อรองรับธุรกรรมและปริมาณการสั่งซื้อที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆสำหรับกลุ่มสมาชิกและผู้ซื้อประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เส้นทางสู่ความสำเร็จขัันที่4

สนับสนุนให้เกิดการทำประกันภัยแก่กลุ่มสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการชดเชยความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆ และให้เกิดสวัสดิภาพสูงสุดของผู้คนในสังคม


เครือข่ายสมาชิกทูเดย์อินชัวร์
ประกันภันทั้งหมด
เครือข่ายประกันภัยรถยนต์อันดับ1ของ Google ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 3120101197547 ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5104006215