ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

บอร์ด คปภ. สั่งให้ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัย

บริษัทไม่สามารถดำเนินการ เพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุน ไม่บันทึกรายการรับ ประกันภัย ระบบควบคุมกรมธรรม์ ประกันภัย ไม่รัดกุม

บอร์ด คปภ. สั่งให้ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย หยุดรับประกันวินาศภัย

กันยายน
26

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ประจำเดือนกันยายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

ด้วยบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งบริษัทไม่สามารถดำเนินการ เพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามโครงการที่บริษัทเสนอต่อนายทะเบียนตามมาตรา 27/5 ได้ ประกอบกับบริษัทไม่ยื่นรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ไม่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว รวมทั้งไม่บันทึกรายการรับ ประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีระบบควบคุมกรมธรรม์ ประกันภัย และการจำหน่ายกรมธรรม์ ประกันภัย ที่ไม่รัดกุม รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่มีจำนวนสูงผิดปกติ นอกจากนั้นบริษัทดำรงสินทรัพย์ เงินสำรองสำหรับเบี้ย ประกันภัย ที่ยังไม่เป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย และจัดสรรทรัพย์สินหนุนหลังหนี้สิน และภาระผูกพันตามสัญญา ประกันภัย ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงมีฐานะ หรือการดำเนินการอยู่ ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้เอา ประกันภัย หรือประชาชน

คณะกรรมการ คปภ. จึงพิจารณาเห็นชอบให้นายทะเบียน ใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้ บมจ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน จนสามารถดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และแก้ไขการดำเนินงานที่บกพร่องของบริษัทให้แล้วเสร็จ ทั้งต้องจัดให้มีการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

  1. จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับ ประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบ และระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร

  2. จัดให้มีระบบการควบคุมการจำหน่ายกรมธรรม์ ประกันภัย ระบบการโอนข้อมูลการรับ ประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชี และสมุดทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย ที่มีความรัดกุมชัดเจนโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  3. บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบ และจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ ประกันภัย ที่บริษัทได้จำหน่ายไป และเรียกเก็บค่าเบี้ย ประกันภัย ให้ครบถ้วน ทั้งบริษัทจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ ประกันภัย ที่เป็นยอดค้างจำหน่าย จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกลับคืน ครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์

  4. บริษัทจะต้องยื่นงบการเงิน และรายงานการดำรงเงินกองทุน ที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. บริษัทต้องจัดสรรทรัพย์สินไว้ให้เพียงพอกับเงินสำรอง สำหรับเบี้ย ประกันภัย ที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่น ของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา 23

  6. บริษัทต้องจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลัง ไว้ให้เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพัน ตามสัญญา ประกันภัย ตามมาตรา 27/4

  7. บริษัทต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือจนกว่านายทะเบียนด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว บมจ ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการแก่ผู้เอา ประกันภัย รายเดิมได้ตามปกติ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์ ประกันภัย รายใหม่ได้ โดยสำนักงาน คปภ. ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำที่บริษัททุกวัน เพื่อประสานให้บริการ และอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้เอา ประกันภัย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน ประกันภัย 1186 หรือ www.oic.or.th

ที่มา : อาร์วายทีไนน์