ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. สรุปปี 55 ระงับข้อพิพาท ประกันภัย ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการยุติได้กว่า 95%

การระงับข้อพิพาทด้าน ประกันภัย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ยืดหยุ่นกระชับ​ผู้เอา ประกันภัย ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์

คปภ. สรุปปี 55 ระงับข้อพิพาท ประกันภัย ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการยุติได้กว่า 95%

กุมภาพันธ์
14

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ​เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ​เป็นหน่วยงานที่จัดให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการ ประกันภัย ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการระหว่างประชาชนผู้เอาประกันภัย ​หรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา ประกันภัย กับบริษัท ประกันภัย ภายใต้ พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

จากสถิติย้อนหลัง 4 ปี​แนวโน้มความต้องการของประชาชนผู้เอา ประกันภัย ที่ได้รับความเสียหาย และมีข้อโต้แย้ง​หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา ประกันภัย​และมีความประสงค์ที่จะระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด​และเป็นธรรม ในปี 2555 มีประชาชนมายื่นเรื่องที่สำนักงาน คปภ.​ให้ระงับข้อพิพาทด้วยการประนอมข้อพิพาทและวิธีอนุญาโตตุลาการทั้งสิ้น 204​เรื่อง ดำเนินการแล้วมีข้อยุติ 194 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.09 โดยแบ่งแยกข้อพิพาทที่ยุติได้ ดังนี้

1. ยุติด้วยวิธีการประนีประนอมข้อพิพาท​โดยการเชิญคู่พิพาททั้งสองฝ่าย มาหาทางประนีประนอมกันด้วยความพอใจ​และเป็นธรรม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. จะช่วยพิจารณาข้อเท็จจริง และการตีความข้อกฎหมาย ยุติได้เป็นจำนวน 100 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.54

2. ยุติด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ​ซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอาชีพต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการกับสำนักงาน คปภ. โดยอนุญาโตตุลาการ จะรับฟังปัญหาข้อเท็จจริงของการเกิดเหตุ และตีความข้อกฎหมาย ในประเด็นที่พิพาทกัน เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณี และมีคำชี้ขาดข้อพิพาท ซึ่งคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะมีผลผูกพันคู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม ยุติได้เป็นจำนวน 94 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48.46

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทด้าน ประกันภัย ด้วยการประนอมข้อพิพาท และวิธีอนุญาโตตุลาการ​เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม กระบวนการมีความยืดหยุ่นกระชับ​ทำให้ผู้เอา ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากมีกรอบระยะเวลา ให้คณะอนุญาโตตุลาการ ต้องดำเนินการให้ยุติข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

นอกจากนี้สำนักงาน คปภ. ยังมีการจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน พนักงานบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนคู่พิพาท เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณ

จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าว​เป็นการบริหารจัดการความขัดแย้ง ที่เกิดจากการ ประกันภัย อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธา ในอุสาหกรรม ประกันภัย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ ประกันภัย อีกด้วย

ที่มา : อาร์วายทีไนน์