ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

บอร์ด คปภ. เห็นชอบร่างกรอบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัย

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน จากความสนใจในผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ในรูปแบบต่าง

บอร์ด คปภ. เห็นชอบร่างกรอบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัย

มกราคม
25

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ประจำเดือนมกราคม 2556 เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ประกันภัย มีการออกผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ในรูปแบบต่างเพื่อแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน

โดยมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยผ่านสื่อต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างกรอบการโฆษณา เสนอขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • ข้อความที่โฆษณา ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  • ข้อความที่โฆษณา ต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กำกวม
  • ข้อความที่โฆษณา ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ประกันภัย หรือการจ่ายผลประโยชน์
  • ในการโฆษณาที่ระบุ “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนด้วยว่า ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอา ประกันภัย /ชีวิต ด้วยหรือไม่ หากมีการแถลงเกี่ยวกับสุขภาพต้องระบุเพิ่มด้วยว่า การแถลงสุขภาพ เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับ ประกันภัย /ชีวิต
  • ให้มีการระบุคำเตือน โดยใช้ข้อความว่า “ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจ ในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำ ประกันภัย ทุกครั้ง” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มว่า การกำหนดกรอบดังกล่าวฯ สำนักงาน คปภ. ได้ทำการศึกษาเกณฑ์ หรือกรอบโฆษณา ของหน่วยงานด้านกำกับอื่น อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้า ประกันภัย ไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ผ่านสื่อต่างๆ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ลำดับต่อไปสำนักงาน คปภ. จะดำเนินการร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการออกการเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย ฯ.. พ.ศ.... และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาถ้อยคำในประกาศ คปภ. โดยเร็ว

ที่มา : สยามธุรกิจ