ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เร่งกระบวนการชำระค่าสินไหมทดแทน เพิ่มบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสม เป็นผู้ประเมินความเสียหาย

คปภ. จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิต

พฤศจิกายน
15

โดย คปภ. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 00:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในการกระชับกระบวนการชำระค่าสินไหมทดแทน พร้อมแจงเหตุอัตราเบี้ยประกันภัยน้ำท่วมอาจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศ รอความชัดเจนเพื่อประมวลภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่คาดเป็นผลกระทบระยะสั้น

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยภายหลังการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่าที่ประชุมได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยพบว่าสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลในขณะนี้มี 2 ประการหลักๆ คือ การประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจมีความล่าช้า เนื่องผู้ได้รับความเสียหายมีจำนวนมาก และแนวโน้มเบี้ยประกันภัยที่อาจปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงบริษัทประกันภัยบางแห่งไม่รับต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่าแนวทางหนึ่งในการเร่งกระบวนการชำระค่าสินไหมทดแทน คือการเพิ่มบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสม เป็นผู้ประเมินความเสียหายอาทิ เช่น คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในสมาคมวิชาชีพ อาทิเช่น สมาคมวิศวกรรมสถาน สมาคมสถาปนิก ฯลฯ โดยสำนักงาน คปภ.จะปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้ทรงวุฒิเหล่านี้ สามารถเป็นผู้ประเมินความเสียหายในทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับสำนักงาน คปภ. อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้สำนักงาน คปภ.จะร่วมหารือกับสมาคมประกันวินาศภัย ผู้ประเมินความเสียหาย และผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น เพื่อกระจายงานสำรวจความเสียหาย และลดการกระจุกตัวของการเข้าไปสำรวจภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยมีบุคคลากร ที่เพียงพอในการประเมินความเสียหาย เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้เร็วขึ้น สำหรับกรณีที่เบี้ยประกันภัยปรับตัวสูงในช่วงนี้ เป็นผลจากภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่สิ้นสุด เราต้องเร่งรัดการให้ความชัดเจน ในมาตรการบริหารความเสี่ยงอุทกภัยของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เอาประกันภัยต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับประกันภัยในประเทศ และผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ

สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย แนวทางหนึ่ง คือการจำกัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย (sub limit) สำหรับอุทกภัย กล่าวคือ ในอดีตอุทกภัยในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงมีความเสี่ยงที่ต่ำมากและมีการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาวการณ์แข่งขันกันของบริษัทประกันวินาศภัย ผู้ขายอยากขาย แต่ก็มีผู้ซื้อไม่มากนัก ในขณะเดียวกันจำนวนทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ก็เป็นการประกันภัยทรัพย์สินแบบเต็มจำนวน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว จำนวนทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยทั่วไปแล้ว เป็นพียงส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด อาทิเช่น เมื่อน้ำลดแล้ว ตัวโรงงาน อาคาร บ้านเรือนยังอยู่ ความเสียหายเป็นเพียงสัดส่วนจำนวนหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด เมื่อเกิดภัยขึ้นในวงกว้างและรุนแรง ลักษณะการทำประกันภัยอุทกภัย เช่นในอดีตทำให้การต่ออายุประกันภัยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ปัญหาในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับอุทกภัย ทำให้ภัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุทกภัยไม่ได้รับความคุ้มครองไปด้วย การกำหนด Sub limit สำหรับอุทกภัย เป็นการจำกัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย เฉพาะเหตุอุทกภัยในจำนวณหรือสัดส่วนที่เหมาะสมตามแต่จะตกลงกัน เพื่อให้การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดำเนินต่อไปได้

ทั้งนี้มาตรการบริหารความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเอง ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการกำหนดสัดส่วนทรัพย์สินเอาประกันที่เหมาะสม ด้านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวสนับสนุนการเพิ่มบุคลากรผู้ประเมินความเสียหายให้เพียงพอ เพื่อที่จะสามารถเร่งรัดการชำระค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสีย อีกทั้งการจัดให้มี sub limit สำหรับอุทกภัย ก็เป็นมาตรการสมเหตุสมผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ส.อ.ท. ขอให้สำนักงาน คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัย จัดส่งคู่มือประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ชัดเจนด้วย

ที่มา : คปภ.