บอร์ด คปภ.ไฟเขียวขยายเวลาผ่อนผันกฎ ประกันภัย อีก 1 ปี กรณีอุทกภัย (ข่าวประกันภัยทั่วไป, ข่าวประกันภัยรถยนต์ โดยทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์)
ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

บอร์ด คปภ.ไฟเขียวขยายเวลาผ่อนผันกฎ ประกันภัย อีก 1 ปี กรณีอุทกภัย

บริษัท ประกันภัย บางบริษัท ยังต้องการระยะเวลาในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขฐานะการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 บอร์ด คปภ. ได้ผ่อนผันมาตรการกฎระเบียบ ที่บังคับใช้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในหลายมาตรการเป็นการทั่วไป ทำให้บริษัท ประกันภัย มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฐานะการเงิน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จนสามารถผ่านพ้นวิกฤต แต่ปัจจุบันยังมีบริษัทประกันวินาศภัยบางบริษัท ที่ยังต้องการระยะเวลาในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และแก้ไขฐานะการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บอร์ด คปภ. จึงได้เห็นชอบในหลักการ ขยายเวลามาตรการผ่อนผันกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทประกันวินาศภัยต่อไปอีก 1 ปี เป็นแบบเฉพาะราย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฐานะทางการเงิน และสามารถดำเนินการตามแผนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอา ประกันภัย ได้ครบถ้วน

มาตรการผ่อนผันที่ได้รับความเห็นชอบ มีดังนี้

 1. ยกเว้นการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการ ประกันภัย และยกเว้นการนำค่า PAD มารวมในการคำนวณสำรอง ประกันภัย สำหรับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม
 2. อนุญาตให้นับเงินกู้ยืมที่มีลักษณะตามที่ คปภ. เคยให้ความเห็นชอบเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 และให้นับเป็นเงินกองทุนเกินกว่าจำนวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยมีลักษณะของเงินกู้ยืมดังนี้
   - มีระยะเวลาชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี และห้ามชำระหนี้ก่อนครบกำหนด เว้นแต่บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด
   - เจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืม สามารถใช้สิทธิรับชำระหนี้ได้เป็นลำดับสุดท้าย หากบริษัทเลิกกิจการ
   - เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญากู้ยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

โดยบริษัทฯ ที่จะขอขยายเวลามาตรการผ่อนผันจะต้องยื่นเรื่องภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 1. ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมากกว่า 10,000 ล้านบาท
 2. มีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว
  - ไม่น้อยกว่า 75% กรณีการรับ ประกันภัย ตรง
  - ไม่น้อยกว่า 50% กรณีการรับ ประกันภัย ต่อ
 3. มีแผนดำเนินการแก้ไขฐานะการเงิน และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างชัดเจน สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ 31 มีนาคม 2558 และบริษัทต้องส่งรายงานความคืบหน้าทุก 3 เดือน

ทั้งนี้เบื้องต้น บริษัท ไทยรับ ประกันภัย ต่อ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขอขยายเวลามาตรการผ่อนผัน ซึ่งบอร์ด คปภ. ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ บริษัท ไทยรับ ประกันภัย ต่อ จำกัด (มหาชน) สามารถใช้มาตรการผ่อนผันได้ โดยให้สำนักงาน คปภ กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เห็นสมควร ภายในกรอบการดำเนินการให้บริษัทฯ เร่งรัดการชำระค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้น 100% เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้บอร์ด คปภ. ได้เห็นชอบหลักการการขยายระยะเวลาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทได้มาจากการชำระหนี้ หรือเป็นที่ทำการที่บริษัทฯ เลิกใช้แล้ว จากที่ต้องจำหน่ายออกภายในระยะเวลา 5 ปี ให้ขยายระยะเวลาการจำหน่ายไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนครบกำหนดอย่างน้อย 1 เดือน โดยบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 และมีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสำรอง ประกันภัย (กรณีบริษัทประกันชีวิต) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และอัตราส่วนสภาพคล่อง (บริษัทประกันวินาศภัย) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
 2. มีอัตราการถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปีครั้งสุดท้าย
 3. บริษัทมีแผนการจำหน่าย และเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจน ว่าได้เร่งรัดการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อย่างที่สุดแล้ว

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ