ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ม.อ.วิทยาเขตตรัง เปิดหลักสูตรสอน ประกันภัย และจัดการความเสี่ยง

หลักสูตร ประกันภัย​และจัดการความเสี่ยง หวังสร้างบุคลากรทางวิชาชีพ ประกันภัย ตลาดแรงงานต้องการจำนวนมาก เตรียมพร้อมเปิดเสรี ประกันภัย ปี 2558

อาจารย์ประจำสาขา ประกันภัย​และการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจ ประกันภัย เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก และมีหน่วยงานที่ต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงบริษัทเอกชนที่ต้องการผู้มีความรู้​ความสามารถด้านการ ประกันภัย มาช่วยเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงาน

ดังนั้น ม.อ. วิทยาเขตตรัง จึงได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ ประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านนี้ โดยเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ ในหลักวิชาการ ประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนเน้นการสร้างจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจ ประกันภัย ซึ่งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถทำงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันภัย ในบริษัท ประกันภัย เช่นฝ่ายพิจารณารับ ประกันภัย ฝ่ายบริการกรมธรรม์ ฝ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายการเงินและการลงทุน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถหางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IRPB) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย สำนักงานประกันสังคม ธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องการบุคลากรทางด้านนี้เช่นกัน

“ตลาดแรงงานสำหรับผู้ที่จบจากหลักสูตรดังกล่าวยังมีความต้องการอีกมาก เนื่องจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ​และภาคเอกชน ต่างก็ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดเสรีประกันภัยในปี 2558​ จึงจำเป็นต้องมีเพิ่มบุคลากรด้านนี้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้โอกาสการได้งานทำ สำหรับบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรดังกล่าวมีสูงขึ้นตามไปด้วย”

ที่มา : อาร์วายทีไนน์