ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ. แนะประชาชนกรณีทำประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัยสุขภาพ เป็นสัญญาเพิ่มเติม ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากนอนพักรักษาพยาบาล

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกับการซื้อประกันภัยสุขภาพมากขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงขอแนะนำประชาชนควรทำความเข้าใจ ระหว่างการประกันชีวิตและการประกันภัยสุขภาพ แตกต่างกันอย่างไรก่อนการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้การประกันชีวิต เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทางด้านชีวิตโดยตรง บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินสินไหมทดแทนเนื่องจากการเสียชีวิต (จากทุกกรณี) หรือเนื่องจากการมีชีวิตอยู่รอดตามระยะเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิต และการอยู่รอดเต็มจำนวนผลประโยชน์ ที่ซื้อจากทุกๆ กรมธรรม์ประกันชีวิต

สำหรับการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ เนื่องจากนอนพักรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้น จะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย จะขึ้นอยู่กับสุขภาพและอายุของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครอง “โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย” เช่น โรคมะเร็งระยะสุดท้าย และโรคเอดส์ และหากผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวหลายอย่าง บริษัทประกันภัยอาจจะพิจารณารับประกันภัย ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าคนปกติ หรืออาจจะไม่รับประกันภัยเลยก็ได้

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามการเบิกค่ารักษาพยาบาล จากการทำประกันภัยสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยจะเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ตามที่จ่ายจริงเท่านั้น ดังนั้นการซื้อประกันภัยสุขภาพ ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องซื้อหลายๆ กรมธรรม์ แต่ควรพิจารณาว่าค่ารักษาพยาบาลที่ได้ทำอยู่แล้ว ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยต้องการหรือไม่ และควรศึกษาทำความเข้าใจ ในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยทุกครั้ง ว่าตรงกับที่บริษัทประกันภัยเสนอขายหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการโฆษณาขายประกันชีวิต และประกันวินาศภัยผ่านสื่อต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการจัดทำกรอบการโฆษณาของบริษัทประกันภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยกำหนดให้มีใจความสำคัญที่จำเป็น ต้องสื่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ที่มา : สยามธุรกิจ