ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

คุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอก ที่เกิดจากรถยนต์คันที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ ยกเว้นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ที่อาจก่อให้เกิดการฉ้อฉล

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นประเภท 1, 2 หรือ 3 ซึ่งถือเป็นกรมธรรม์หลักของการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจนั้น ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายของบุคคลภายนอก ที่เกิดจากรถยนต์คันที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ ถือเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่จะต้องมีอยู่ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจทุกประเภทที่กล่าวมาแล้ว โดยแยกความคุ้มครองสำหรับความเสียหายของบุคคลภายนอก ที่เกิดจากรถยนต์คันที่เอา ประกันภัย ไว้เป็น 2 ประการ คือ

  1. ความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก
  2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความหมายของบุคคลภายนอกในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจนั้น นอกจากหมายถึงบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์คันที่เอา ประกันภัย ชนแล้ว ยังให้หมายความรวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอา ประกันภัยรถยนต์ ด้วย เมื่อบุคคลเหล่านี้ได้รับความเสียหายจากรถยนต์คันที่ได้ทำ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจไว้ บริษัทที่รับ ประกันภัยรถยนต์ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยจะ

1. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของบุคคลภายนอก ในส่วนที่เป็นความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย ที่เกิดจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือกรมธรรม์ พ.ร.บ. กล่าวคือ ถ้าเป็นความเสียหายต่อร่างกาย เช่นค่ารักษาพยาบาล กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกิน 50,000 บาทขึ้นไป จนถึงความคุ้มครองสูงสุดของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ แต่ถ้าค่ารักษาพยาบาลไม่ถึง 50,000 บาทแล้ว กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จะไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้

ถ้าเป็นความเสียหายต่อชีวิต กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จะให้ความคุ้มครองทันทีขั้นต่ำ 100,000 บาท แต่หากเป็นกรณีที่ผู้เสียชีวิตทำให้มีผู้ขาดไร้อุปการะ ความคุ้มครองขั้นต่ำจะเป็น 300,000 บาททันที ซึ่งความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตนี้ เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ เมื่อรวมแล้วขั้นต่ำสำหรับความเสียหายต่อชีวิตจะกลายเป็น 300,000 บาท (พ.ร.บ. 200,000.- บาท รวม ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 100,000.- บาท) หรือกรณีมีผู้ขาดไร้อุปการะจนกลายเป็น 500,000 บาท (พ.ร.บ. 200,000 บาท รวม ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 300,000 บาท)

2. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของบุคคลภายนอก ในส่วนที่เป็นความเสียหายต่อทรัพย์สิน แม้ว่าความคุ้มครองทั้ง 2 ประการ จะเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่ถูกกำหนด ให้ต้องมีความคุ้มครองทั้งสองประการ ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ แต่มีบุคคลบางคนที่เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

สำหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอกที่เป็น

  1. ผู้ขับขี่รถคันเอา ประกันภัยรถยนต์ ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด
  2. ลูกจ้างในทางการ ที่เป็นลูกจ้างของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด
  3. คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ขับขี่ เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด

สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เป็น

  1. ผู้เอาประกันภัยที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด
  2. ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด
  3. คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้เอา ประกันภัย นั้น
  4. บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ขับขี่นั้น

บุคคลทั้งหมดนี้ หากได้รับความเสียหายจากรถคันที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ จะไม่มีความคุ้มครองให้ กล่าวคือบริษัทที่รับ ประกันภัย จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แต่อย่างใด ซึ่งในทางปฏิบัติที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างความไม่เข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย เหตุผลที่เงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจต้องกำหนดไว้เช่นนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดการทุจริต เนื่องจากผู้ที่ได้รับความเสียหายกับผู้ทำให้เกิดความเสียหาย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ที่อาจก่อให้เกิดการฉ้อฉลได้ เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจจึงกำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้

ที่มา : สยามธุรกิจ