ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

บอร์ด ประกันภัย คปภ. เห็นชอบขยายเวลามาตรการผ่อนผันจากอุทกภัย

ขยายมาตรการผ่อนผันจากกรณีอุทกภัย ช่วยบริษัท ประกันภัย มีระยะเวลาฟื้นฟูฐานะการเงิน จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามแผนการที่กำหนด

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการผ่อนผันจากกรณีอุทกภัย สำหรับบริษัท ประกันวินาศภัย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อช่วยให้บริษัท ประกันภัย มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฐานะการเงิน และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ได้ตามแผนการที่กำหนด

สืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 บอร์ด คปภ. ได้พิจารณามาตรการผ่อนผันกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับเงินกองทุน และการจัดสรรเงินสำรองที่ใช้บังคับ กับบริษัทประกันวินาศภัย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้บริษัทมีความคล่องตัว ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอา ประกันภัย ปัจจุบันการจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม ที่มียอดค่าสินไหมทดแทนที่สูงมาก บางรายยังอยู่ระหว่างเจรจาตกลงยอดค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการเรียกชำระเงินคืนค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ ประกันภัย ต่อ บอร์ด คปภ. จึงพิจารณาให้ขยายเวลามาตรการผ่อนผันบางมาตรการ สำหรับความเสียหายจากกรณีอุทกภัย ให้บริษัทประกันวินาศภัยออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้

1. ขยายเวลา ยกเว้นการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการ ประกันภัย และยกเว้นการนำค่า PAD มารวมในการคำนวณ เงินสำรอง ประกันภัย สำหรับค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม

2. ขยายเวลา ยกเว้นการคำนวณเงินกองทุน สำหรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการ ประกันภัย ต่อ

3. ขยายเวลาการให้ส่วนลดเงินกองทุน สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจากการ ประกันภัย ต่อออกไป แต่กำหนดให้บริษัททยอยดำรงเงินกองทุนในส่วนนี้ เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได ดังนี้

  • 1 เม.ษ. 56 –30 ก.ย. 56 ดำรงร้อยละ 25
  • 1 ต.ค. 56 –31 ธ.ค. 56 ดำรงร้อยละ 50
  • 1 ม.ค. 56 –31 มี.ค.57 ดำรงร้อยละ 75
  • 1 เม.ษ. 57 เป็นต้นไป ดำรงร้อยละ 100

4. ขยายเวลา ยกเว้นให้สามารถนับเบี้ย ประกันภัย ค้างรับจากการรับ ประกันภัย โดยตรง และเงินค้างรับ เฉพาะส่วนค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม ที่เรียกคืนจากผู้รับ ประกันภัย ต่อ เป็นสินทรัพย์หนุนหลัง

5. ขยายเวลา ยกเว้นให้บริษัทไม่ต้องนำเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และประเภทกระแสรายวัน ที่บริษัทมีไว้เพื่อการจ่ายสินไหมทดแทน และบริหารสภาพคล่องไปฝากไว้ที่ Custodian

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า สำนักงาน คปภ.ได้ติดตามความคืบหน้ามาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย การเร่งรัดและติดตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้รายงานให้บอร์ด คปภ. ทราบมาตลอด ดังนั้น การขยายเวลามาตรการดังกล่าวนั้น จึงพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และกระบวนการเร่งรัดการชำระค่าสินไหมทดแทนยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : กระแสหุ้น