ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร การยกเว้นภาษีเงินได้

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง

โดย อาร์วายทีไนน์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 11:06 น.

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๕)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก การชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก การชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

    (๑) เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย
    (๒) เงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
    (๓) ต้องเป็นเงินช่วยเหลือที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามคำปรึกษาแนะนำ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท รวมทั้งการเจรจาเพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้ความเป็นธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
    (๔) ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป หรือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา : อาร์วายทีไนน์