ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งทำประกันภัยรถยนต์นี้มาที่ ทูเดย์อินชัวร์     อีเมล : sales@todayinsure.com     โทรศัพท์ : 02-9527322     โทรสาร : 02-9527133  

ใบสั่งซื้อ/เอกสารขอทำประกันภัย S/N: 9263

สินทรัพย์ (อู่ซ่อมห้าง) - HONDA CIVIC อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000

กรอกข้อมูลสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ของท่านให้ครบถ้วน (ช่องสีเทา) และจัดส่งเอกสารนี้กลับมาที่ ทูเดย์อินชัวร์ ตามที่อยู่ด้านบน


รายละเอียดของผู้เอาประกัน

ข้อมูลผู้ทำประกันภัย

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

ข้อมูลการจัดส่งกรมธรรม์

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่

รายละเอียดของรถยนต์

ข้อมูลตัวรถยนต์

ยี่ห้อรถ รุ่นรถ/ขนาดเครื่องยนต์ (ซี.ซี.) เลขทะเบียน จังหวัด ปีที่จดทะเบียน
 

อุปกรณ์ตกแต่ง แก๊ส หรืออื่นๆ โปรดระบุ

 

รายละเอียดของประกันภัย

ชื่อแผนประกันภัย

สินทรัพย์ (อู่ซ่อมห้าง) - HONDA CIVIC อายุรถ 3 ปี ทุน 600,000 (S/N: 9263)

ความคุ้มครอง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเงินเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1,000,000  บาท/คน
10,000,000  บาท/ครั้ง
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
2,500,000  บาท/ครั้ง
    2.1 ความเสียหายส่วนแรก
-  บาท/ครั้ง
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
600,000  บาท/ครั้ง
    1.1 ความเสียหายส่วนแรก
-  บาท/ครั้ง
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
600,000  บาท
1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
    1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
      ก)ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000  บาท
      ข)ผู้โดยสาร 6 คน 100,000  บาท/คน
    1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
      ก)ผู้ขับขี่ - คน -  บาท
      ข)ผู้โดยสาร - คน -  บาท
2) ค่ารักษาพยาบาล 100,000  บาท/คน
3) ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000  บาท/คน

วันที่คุ้มครอง

วันเริ่มคุ้มครอง : วันสิ้นสุด :

วันที่คุ้มครองของ พรบ.

วันเริ่มคุ้มครอง : วันสิ้นสุด :

อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันตามหน้ากรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยรวม 19,527.50 ค่าธรรมเนียม/อากร 73.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,277.50

ยอดชำระหลังจากส่วนลด

ราคาพิเศษ เพียง 18,440.00 บาท