ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
โทรหาเรา 08-1378-3600 หรือ email: todayinsure@hotmail.com
บริการสมาชิกออนไลน์

บริการสมาชิกออนไลน์

อีเมล
ดูรายการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
บริการอื่นๆ
 
บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

 
เลือกรายการประกันภัยรถยนต์
     
เปรียเทียบประกันภัยรถยนต์
 

ประกันภัย ใบอนุญาตขับขี่

กันยายน
8

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 00:00 น.

ใบอนุญาตขับขี่เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของใบอนุญาตขับขี่หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าใบขับขี่นั้น เป็นผู้มีความสามารถในการขับขี่รถประเภทนั้น โดยผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกมาแล้ว การขับขี่รถโดยผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ใบขับขี่ยังมีความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยด้วย ซึ่งในอดีตก่อนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยฉบับปี พ.ศ.2542 จะใช้บังคับ เรื่องใบขับขี่เป็นเรื่องใหญ่ ที่หากผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่ไม่ตรงกับประเภทของรถคันที่ทำประกันภัย เช่น มีใบขับขี่ส่วนบุคคล แต่รถคันที่ทำประกันภัยเป็นรถรับจ้างสาธารณะ กรณีอย่างนี้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กำหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทที่รับประกันภัยเลยทีเดียว เพราะถือว่าผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัย ไม่มีความสามารถในการขับขี่อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ต่อมาในการปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ได้ลดบทบาทของใบขับขี่ลง โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัย ในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่นั้น จะถือว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทที่รับประกันภัยได้ ก็เฉพาะความเสียหายของตัวรถคันที่ทำประกันภัยเท่านั้น ในส่วนความเสียหายของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในส่วนของชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แม้ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุจะไม่มีใบขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยรถคันดังกล่าวไว้ ก็ยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่ บุคคลภายนอกตามความคุ้มครองของกรมธรรม์

การแก้ไขข้อกำหนดในเรื่องใบขับขี่ ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ ก็เพียงบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่บุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่ทำประกันภัยไว้ ในวันที่จะได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่สำหรับตัวรถคันที่ทำประกันภัยไว้ ถ้าเกิดเหตุโดยผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยไว้ จึงจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายของรถคันที่ทำประกันภัยไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทที่รับประกันภัย ในเรื่องการมีใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุนั้น กำหนดหลักเกณฑ์ของการมีใบขับขี่ไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดว่า “การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์”

ดังนั้น ความหมายของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยไว้ ในขณะเกิดเหตุที่จะเข้าข่ายเป็นข้อยกเว้นความรับผิด ของบริษัทที่รับประกันภัยไว้ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตใดๆ เลย ถ้าหากเคยได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้ว แต่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ กรณีเช่นนี้ก็ยังคงถือว่าเคยมีใบอนุญาตขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ นอกจากนั้นคำว่าใบอนุญาตขับขี่ใดๆ ยังให้หมายความรวมไปถึง การได้รับใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศด้วย โดยให้ถือว่าบุคคลผู้มีใบอนุญาตขับขี่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็ถือว่ามีใบอนุญาตขับขี่แล้ว

ในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อธิบายคำว่า ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ได้รับอนุญาตขับขี่นั้น ต้องถึงขนาดที่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของคำสั่ง ที่ตัดสิทธิการใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว ผู้ขับขี่นั้นต้องรับการอบรม หรือการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่ต้องทำก็ไม่ถือว่าถูกตัดสิทธิแต่อย่างใด โดยในคู่มือตีความให้ถือว่าการถูกตัดสิทธิ ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่นี้ ต้องถึงขนาดถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทีเดียว

ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็มีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสม สำหรับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เรื่องใบอนุญาตขับขี่ พอสมควร

ที่มา : สยามธุรกิจ

เริ่มต้นค้นหาประกันภัย

เลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถของท่านจากบริษัทประกันภัยชั้นนำเกือบ 20 บริษัท ออกกรมธรรม์ให้กับท่านเจ้าของรถได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง